Voorwaarden

Voorwaarden ParkingPoint

Artikel 1:

Begripsomschrijving

1.1. ALGEMENE VOORWAARDEN: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
1.2. PARKINGPOINT: gebruiker van deze voorwaarden, het bedrijf dat het voertuig van reizigers die op luchthaven Schiphol gebruik maken van reguliere lijndiensten of charters in ontvangst neemt, parkeert en aflevert.
1.3. KLANT: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ParkingPoint onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst en/of met ParkingPoint een overeenkomst aangaat. ParkingPoint en Klant worden in het hiernavolgende ook wel tezamen aangeduid met “Partijen”.
1.4. PARKEERPERIODE: de periode waarin het voertuig van de klant wordt geparkeerd. Dit is de periode gelegen tussen de ingangsdatum (deze datum meegerekend) en de einddatum (deze datum meegerekend) van het parkeren.
1.5. PARKEEROVEREENKOMST: de overeenkomst om in opdracht van de klant tegen betaling van de kosten de auto van de klant te parkeren.

Artikel 2:

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST EN TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ParkingPoint en de klant. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod op de website van ParkingPoint aanvaardt, voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de door klant aan ParkingPoint verstrekte informatie welke bij de reservering is verstrekt, zoals aankomst en vertrektijd, de gegevens van het voertuig en van de klant. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2.2. De overeenkomst komt in plaats van, en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken die gemaakt zijn d.m.v. alle soorten van communicatie.( email, fax, telefonisch, schriftelijk, mondeling )
2.3. De uitvoering van het gesloten contract komt ten uitvoer bij het tekenen van de parkeerovereenkomst en de overdracht van  de sleutels van het voertuig aan ParkingPoint.
2.4. De overeenkomst wordt aangegaan voor de genoemde parkeerperiode zoals in de overeenkomst vermeldt, waarna deze automatisch wordt beëindigd.
2.5. Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden van kracht. In voornoemde geval zullen partijen in onderhandeling treden om overeenstemming te bereiken aangaande een alternatieve bepaling die de oorspronkelijke bepaling zoveel als mogelijk zal benaderen.
2.6. Toepasselijkheid van eventueel door de klant gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken uitdrukkelijk geen deel uit van de overeenkomst.
2.7. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen en zijn slechts rechtsgeldig voor zover deze door ParkingPoint schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3:

RESERVEREN, BETALEN EN ANNULEREN

3.1. Reserveren: Klant kan door het maken van een boeking waarin aankomst‐ en retourtijden dienen te worden aangegeven een Valet en of Shuttle parkeerservice reserveren. Klant kan ten allen tijde tot 1 uur voor aanvang van de parkeerperiode een boeking voor de parkeerfaciliteit maken. Boekingen binnen 1 uur voor de aanvang van de parkeerperiode, kunnen uitsluitend telefonisch en na overleg, gemaakt worden.
3.2. Non acceptatie: ParkingPoint heeft het recht om zonder opgaaf van reden reserveringen niet te accepteren.
3.3. Betalen: De klant zal de betaling van zijn boeking via op de website aangegeven mogelijkheden of bij het afgeven van zijn voertuig contant ofwel per pinbetaling voldoen. De betaling voor de boeking periode zal ten allen tijde vooraf aan de boeking periode voldaan zijn.
3.4. Annuleren voor 24 uur: Klant heeft het recht om de boeking kosteloos te annuleren, mits dit uiterlijk 24 uur vóór de overeengekomen vertrektijd (c.q. inlevertijd van het voertuig) geschiedt.
3.5. Annuleren na 24 uur: Indien de annulering plaatsvindt na 24 uur voor de overeengekomen vertrektijd, is ParkingPoint gerechtigd om een bedrag van € 10,00 van de boeking bij de Klant in rekening te brengen.
3.6. No show: Indien de Klant de boeking niet heeft geannuleerd, maar desalniettemin niet verschijnt (no show), is ParkingPoint tevens gerechtigd om een bedrag van € 25,00 van de boeking bij de Klant in rekening te brengen.

Artikel 4:

PARKEREN, RETOURNEREN EN KLACHTEN

4.1. Parkeren: Bij aankomst dienen de autosleutels te worden afgegeven aan ParkingPoint.
4.2. Retourneren: De klant dient ParkingPoint, op het daarvoor bestemde telefoonnummer, te bellen als zij geland is. Het voertuig en de sleutels worden aan klant geretourneerd na het tonen van een kopie van de parkeerovereenkomst en geldige legitimatie die aantoont dat de parkeerovereenkomst door klant is aangegaan. ParkingPoint behoudt zich het recht voor het voertuig van klant niet af te geven, indien bovenstaande documenten niet kunnen worden overlegd.
4.3. Vertraging: De in de reservering vermelde terugvlucht, tenzij niet vooraf bekend, is bepalend voor het gereed zetten van het voertuig bij terugkomst. ParkingPoint heeft een inspanningsverplichting om het voertuig van de klant zoveel als mogelijk bij aankomst gereed te zetten, echter het kan voorkomen dat klant bij terugkomst op het voertuig dient te wachten door onvoorziene omstandigheden. De klant is verplicht te melden wanneer er met een andere vlucht retour gereisd wordt.
4.4. Wachten: Er is een standaard wachttijd opgenomen in de tarieven. Bij vertraging wordt door ParkingPoint geen additioneel wachtgeld in rekening gebracht.
4.5. Klant verklaart middels ondertekening voor akkoord retour dat het voertuig zich in overeenkomstige staat bevindt als waarin het zich bevond bij aanname van het voertuig.
4.6. Klachten over de dienstverlening van ParkingPoint, daaronder begrepen vermeende schades, dienen door de klant of de chauffeur ten tijde van het retourneren van het voertuig (terstond) op het contract te worden vermeld.
4.7. Het uiten van een klacht ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 5:

VERPLICHTINGEN KLANT

5.1. Klant is gehouden:
A. er voor te zorgen dat alle apparatuur (elektronica) is uitgeschakeld. ParkingPoint zal slechts gebruik maken van de elektronica die nodig is voor het verrijden van het voertuig (o.a. verlichting, spiegelbediening, stoel). Indien het voertuig van de klant niet start, zal ParkingPoint geen actie ondernemen om het voertuig te starten, tenzij de klant dit wenst. Het risico ligt dan bij de klant die ParkingPoint opdracht heeft gegeven.
B. dat er geen waardevolle spullen in de auto worden achtergelaten.
C. er voor zorg te dragen dat het voertuig tijdens de boekingsperiode, voldoende verzekerd is.
D. eventuele aanwezige schade en/of andere (technische) gebreken van het voertuig aan de chauffeur, die het voertuig aanneemt, kenbaar te maken.
E. zich er bij het retourneren van het voertuig van te vergewissen dat het voertuig zich in overeenkomstige staat bevindt als waarin het zich bevond bij aanname van het voertuig. Vermeende schades dienen op het contract te worden vermeld.

Artikel 6:

VERPLICHTINGEN EN BEVOEGDHEDEN VAN PARKINGPOINT

6.1.
A. ParkingPoint is verplicht en bevoegd de auto van klant te parkeren.
B. ParkingPoint medewerkers zijn verplicht aan de klant op diens verzoek zijn rijbewijs en legitimatie te tonen.
C. ParkingPoint is bevoegd wijzigingen aan te brengen, in onder andere de stand van de stoel en spiegel, welke noodzakelijk zijn voor een veilig gebruik van het voertuig.
D. ParkingPoint is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens verkregen in verband met de reservering of anderzijds conform de Wet Persoonsregistratie
E. ParkingPoint verplicht zich met gekwalificeerd en vakbekwaam personeel, het voertuig van de klant te parkeren (Aalsmeer / Schiphol-Rijk). ParkingPoint verplicht zich deze werkzaamheden op deugdelijke wijze te verrichten. Dit betekent dat medewerkers van ParkingPoint minimaal twee jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, een bewijs van goed gedrag kunnen overleggen, voldoende pauzeren tijdens de werkzaamheden en twaalf uur voor aanvang en tijdens de werkzaamheden geen stimulerende middelen (inclusief) alcoholhoudende dranken) tot zich nemen.

 

Artikel 7:

AANVULLENDE VOORWAARDEN

  1. Alle van technische aard ontstane problemen, in breedste zin van het woord, aan de auto van de klant kan niet verhaald worden op Parking Point.
  2. Bij schade aan de auto van de klant dient de klant te allen tijde Parking Point in de gelegenheid te stellen de schade te laten herstellen.
  3. Parking Point is niet aansprakelijk voor in de auto achter gelaten, apparatuur, wisselgeld, waardepapieren, tassen, koffers, kleding stukken etc.
  4. Alle door natuurrampen, vandalisme, extreme weer situatie zoals storm, hagel etc ontstane schade aan de auto kan niet verhaald worden bij Parking Point.
  5. In geval van in 4 genoemde situaties dient de klant zich te wenden bij zijn eigen verzekeringmaatschappij.